Ngày 9 tháng 12 năm 2011, tại Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về khoáng sản năm 2011 (AMMin 3), các Bộ trưởng các nước trong khối ASEAN đã cùng nhau thống nhất và ký kết Tuyên bố Hà Nội.

TUYÊN BỐ HÀ NỘI VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHOÁNG SẢN VÌ SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA ASEAN

CHÚNG TÔI, các Bộ trưởng về khoáng sản và mỏ đại diện cho các nước thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhân sự kiện Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần 3 (AMMin) tổ chức ngày 9 tháng 12 năm 2011 tại Hà Nội, Việt Nam;

NHẮC LẠI Tuyên bố Manado về Thúc đẩy thực thi Kế hoạch tổng thể và Lộ trình chiến lược thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Kinh tế lần thứ 43 (AEM 43) tại thành phố Ma-na-đô, In-đô-nê-xia ngày 10-14/8/2011 bao gồm bốn trụ cột là: Xây dựng thị trường chung, Cơ sở sản xuất thống nhất, Phát huy năng lực cạnh tranh khu vực, Phát triển kinh tế công bằng và thúc đẩy hội nhập với các đối tác ngoài khối.

TÁI KHẲNG ĐỊNH cam kết chung để tăng cường hợp tác khoáng sản ASEAN được đề cập đến trong Tuyên bố Manila được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần 2 tại Manila, Philippin năm 2008 với 6 định hướng chính sách: 1) Đảm bảo phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên; 2) Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư khoáng sản; 3) Thúc đẩy hợp tác phát triển hướng dẫn và tiêu chuẩn cho chính sách Thực hành khai khoáng tốt nhất của ASEAN; 4) Tăng cường nhân lực và thể chế trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản; 5) Xúc tiến diễn đàn đối thoại ASEAN về khoáng sản; 6) Khuyến khích hợp tác và tiếp cận chung trong các diễn đàn khu vực và quốc tế về khoáng sản.

HOAN NGHÊNH việc thông qua Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 17 (EAS) ngày 30 tháng 10 năm 2010 tại Hà Nội, Việt Nam. Bản Kế hoạch tập trung vào 3 lĩnh vực: Kết nối về vật chất (hạ tầng cơ sở); kết nối về thể chế, chính sách và kết nối về con người, với mục tiêu nhằm kết nối cơ sở hạ tầng, cả phần cứng (mạng lưới giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường không, đường biển; mạng thông tin và viễn thông; mạng năng lượng vv…) và phần mềm (thuận lợi hoá các dòng di chuyển của hàng hoá và thể nhân, xúc tiến du lịch, giao lưu nhân dân …) để thu hẹp khoảng cách về kinh tế trong khu vực và biến ASEAN trở thành một cộng đồng được kết nối thông suốt, không rào cản.

KHẲNG ĐỊNH sự hỗ trợ đắc lực của chúng tôi tới Ngành Khoáng sản ASEAN như là một nguồn lực mạnh mẽ trong việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015 và phát triển bền vững Cộng đồng này trong tương lai.

CAM KẾT thực hiện đúng hạn các chương trình và hoạt động hợp tác chính được đề cập đến trong Bản Kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về Khoáng sản 2012 – 2015 thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 3 tổ chức ngày 9 tháng 12 năm 2011 tại Hà Nội, Việt Nam;

DO ĐÓ NHẤT TRÍ THÔNG QUA ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH DƯỚI ĐÂY ĐỂ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN ASEAN:

1. ĐẢM BẢO không ngừng phát triển và sử dụng tài nguyên khoáng sản một cách bền vững về môi trường và xã hội trong khu vực ASEAN nhằm tối đa hóa lợi ích của cộng đồng và kinh tế quốc gia, hỗ trợ chống lại khủng hoảng tài chính toàn cầu;

2. ĐẨY MẠNH thương mại và đầu tư khoáng sản thông qua chia sẻ thông tin về các ưu đãi/luật định hiện hành, cân đối hóa các quy định và ưu đãi, đơn giản hóa và hỗ trợ quan hệ đối tác giữa lĩnh vực tư nhân và nhà nước, nhằm gắn kết các nỗ lực về chính sách hội nhập khu vực với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp ASEAN, góp phần đưa ASEAN tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất của khu vực và toàn cầu.

3. THÚC ĐẨY xây dựng, vận hành, duy trì và đẩy mạnh hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN, chia sẻ thông tin tài nguyên và thương mại khoáng sản, trao đổi kiến thức và thực tiễn tốt nhất để nâng cao hợp tác ASEAN về khoáng sản;

4. TĂNG CƯỜNG năng lực thể chế, nhân sự và công nghệ trong lĩnh vực khoáng sản và địa chất ASEAN nhằm đảm bảo quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên địa chất và tài nguyên khoáng sản;

5. XÚC TIẾN thành lập trung tâm củng cố/tăng cường thương mại và đầu tư khoáng sản một cửa ở mỗi quốc gia thành viên ASEAN;

6. KHUYẾN KHÍCH hợp tác và tiếp cận chung trong các diễn đàn khu vực và quốc tế liên quan đến khoáng sản, như hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Ủy ban Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững;

THÔNG QUA tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần 3 ngày 9 tháng 12 năm 2011 tại Hà Nội, Việt Nam.

                                                                                                                                    

                                                                           Văn phòng Tổng cục./.