Quyết định số 2958/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 02 tháng 11 năm 2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Địa chất Việt Nam: 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cục Địa chất Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực địa chất và điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực địa chất theo quy định của pháp luật.

2. Cục Địa chất Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; cơ chế, chính sách và các văn bản khác về địa chất;

b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về địa chất; quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất;

c) Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục;

d) Khoanh định, công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khoáng sản độc hại, phóng xạ; di sản địa chất, công viên địa chất; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

2. Tổ chức thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản.

3. Thẩm định đề án, dự án, nhiệm vụ về: địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

5. Tổ chức thực hiện thăm dò khoáng sản chiến lược, quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh theo đặt hàng của Nhà nước.

6. Xác định chi phí hoàn trả việc sử dụng thông tin dữ liệu địa chất, lượng hóa và hạch toán giá trị tài nguyên địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện việc đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất; tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất.

8. Hướng dẫn lập hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng công nhận danh hiệu Di sản địa chất và Công viên địa chất cấp quốc gia.

9. Thống kê tài nguyên địa chất.

10. Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, tài nguyên khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất.

11. Biên tập, công bố, xuất bản và phát hành tài liệu, thông tin điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; các loại bản đồ địa chất, khoáng sản quốc gia; các ấn phẩm khác về địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức kiểm tra, thu nhận, lưu trữ, quản lý tài liệu, mẫu vật địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

13. Kiểm soát hoạt động điều tra cơ bản địa chất, địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất; quan trắc tai biến địa chất trong phạm vi cả nước thực hiện bằng nguồn vốn của nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức cập nhật, xử lý thông tin, xác định, đánh giá rủi ro, phân vùng rủi ro tai biến địa chất; theo dõi, giám sát, các khu vực có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất, địa chất môi trường.

15. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo sử dụng trong điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

16. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của Cục.

17. Theo dõi việc tuân thủ chính sách phát triển bền vững đối với điều tra cơ bản địa chất; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo phân công của Bộ trưởng;

18. Tổ chức việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ; thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực địa chất.

19. Tổ chức kiểm tra, giám sát thi công đối với các đề án thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật.

20. Tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Cục.

21. Về hợp tác quốc tế:

a) Tham gia đàm phán các điều ước, thỏa thuận quốc tế về địa chất; tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về địa chất , tài nguyên địa chất theo phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế về địa chất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối quốc gia tham gia Ủy ban Điều phối các Chương trình khoa học Địa chất khu vực Đông và Đông Nam Á (CCOP), Ủy ban Quốc gia Việt Nam về Chương trình Khoa học Địa chất Quốc tế (IGCP). Làm đầu mối quốc gia hỗ trợ việc điều phối và thực hiện các hoạt động liên quan đến phát triển và quản lý Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu của UNESCO.

22. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Cục theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

23. Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật.

24. Quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm; công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục theo quy định của pháp luật và theo phân công của Bộ trưởng.

25. Thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

26. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 3. Lãnh đạo Cục

1. Cục Địa chất Việt Nam có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

2. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục; ban hành quy chế làm việc của Cục; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

3. Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Tổ chức cán bộ.

4. Phòng Địa chất cơ bản.

5. Phòng Địa chất ứng dụng.

6. Phòng Đánh giá, thăm dò địa chất.

7. Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc.

8. Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam.

9. Liên đoàn Địa chất Đông Bắc.

10. Liên đoàn Địa chất Tây Bắc.

11. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ.

12. Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ.

13. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm.

14. Liên đoàn Vật lý Địa chất.

15. Liên đoàn INTERGEO.

16. Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển.

17. Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất.

18. Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất.

Văn phòng và các tổ chức quy định từ khoản 7 đến khoản 18 Điều này là đơn vị dự toán cấp III có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục; ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng và các phòng trực thuộc Cục.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.