LÃNH ĐẠO CỤC ĐỊA CHẤT  VIỆT NAM

ĐƯƠNG NHIỆM

(Từ ngày  01/01/2023 -  )

 

 

c Trong ct_0.jpg

       CỤC TRƯỞNG

      TS. TRẦN BÌNH TRỌNG

 

 PTCT Hung

PHÓ CỤC TRƯỞNG

TS. LÊ QUỐC HÙNG

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

TS. NGUYỄN VĂN NGUYÊN

a Dũng pct.jpg

PHÓ CỤC TRƯỞNG

TS. TRẦN MỸ DŨNG

          THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐIỀU HÀNH TỔNG CỤC

   Đồng chí: TRẦN QUÝ KIÊN

Thời gian giữ chức vụ: 10/2020 - 31/12/2022

   

 

 

 PTCT Hung

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

TS. LÊ QUỐC HÙNG

 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

TS. NGUYỄN VĂN NGUYÊN

 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

TS. LẠI HỒNG THANH

 

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

Đ/c Hồ Đắc Liên
Đồng chí Hồ Đắc Liên
Giám đốc sở Địa chất (1955 - 1957)
 
Đồng chí: Lê Văn Đức - Phó Giám đốc

 

Đ/c Lê Văn Đức

Đồng chí Lê Văn Đức
Giám đốc sở Địa chất (1957-1959)

 

Đ/c Lê Văn Đức

Đồng chí Lê Văn Đức
Cục trưởng Cục Địa chất (1959-1960)

Đồng chí: Lê Trọng Đồng - Phó Cục trưởng

 

Đ/c Lê Văn Đức

Đồng chí Lê Văn Đức
Phụ trách Tổng cục Địa chất (1960-1961)

 

Đ/c Nguyễn Văn Điệp

Đồng chí Nguyễn Văn Điệp
Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất (1962-1979)

Đồng chí: Lê Văn Đức - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Lê Trọng Đồng - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Bùi Thủy - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Trần Tề - Phó Tổng Cục trưởng

 

Đ/c Trần Đức Lương

Đồng chí Trần Đức Lương
Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất (1979 - 1987)

Đồng chí: Phạm Quốc Tường - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Trần Đy - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Lê Quảng - Phó Tổng Cục trưởng

 

Đ/c Phạm Quốc Tường

Đồng chí: Phạm Quốc Tường
Tổng Cục trưởng Tổng Cục Mỏ - Địa chất (1987 - 1990)

Đồng chí: Trần Đy - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Lê Quảng - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Trương Đình Trọng - Phó Tổng Cục trưởng

 

Đồng chí Trần Đy

Đồng chí Trần Đy
Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (1990 - 1996)

Đồng chí: Trần Văn Trị - Phó Cục trưởng

Đồng chí: Trần Xuân Hường - Phó Cục trưởng

Đ/c Nguyễn Tiến Phương

Đồng chí Nguyễn Tiến Phương
Cục trưởng Cục quản lý Tài nguyên khoáng sản nhà nước (1985 - 1996)

Đồng chí: Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng

Đồng chí Lê Đỗ Bình - Phó Cục trưởng

 

 
 
Đồng chí Đỗ Hải Dũng Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (1996 - 1999)

Đồng chí Đỗ Hải Dũng
Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (1996 - 1999)

Đồng chí: Trần Văn Trị - Phó Cục trưởng

Đồng chí: Trần Xuân Hường - Phó Cục trưởng

Đồng chí: Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng

 

Đồng chí Trần Xuân Hường Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (1999 - 2008)

Đồng chí Trần Xuân Hường
Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (1999 - 2008)

Đồng chí: Nguyễn Thành Vạn - Phó Cục trưởng

Đồng chí: Trịnh Xuân Bền - Phó Cục trưởng

Đồng chí: Đỗ Tiến Hùng - Phó Cục trưởng

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn
Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (2008 đến ngày 30/6/2011)

Đồng chí: Trịnh Xuân Bền - Phó Cục trưởng

Đồng chí: Nguyễn Quang Hưng - Phó Cục trưởng

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn
Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (1/7/2011 - 09/4/2014)

Đồng chí: Đỗ Cảnh Dương - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Nguyễn Quang Hưng - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Bùi Vĩnh Kiên - Phó Tổng Cục trưởng

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn
Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (10/4/2014 - 31/7/2015)

Đồng chí: Đỗ Cảnh Dương - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Nguyễn Quang Hưng - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Bùi Vĩnh Kiên - Phó Tổng Cục trưởng

Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (8/2015 - 2020)

Đồng chí: Bùi Vĩnh Kiên - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Nguyễn Văn Nguyên  - Phó Tổng Cục trưởng

Đồng chí: Lại Hồng Thanh - Phó Tổng Cục trưởng