Mục tiêu của giai đoạn 1: Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra khoáng sản có đủ năng lực và thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ thanh tra khoáng sản liên quan đến công tác an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ ngưòi lao động và bảo vệ môi trường.

Cơ quan trực tiếp thực hiện dự án: Viện Địa chất và Tài nguyên thiên nhiên Liên bang Đức ( Hanover ) thay mặt Chính phủ Đức, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ( Hanoi ) thay mặt Chính phủ Việt Nam.

Thời gian thực hiện: 09/2004-08/2009.

Giai đoạn 1: 09/2004-08/2007.

Tổ chức thực hiện:

Đóng góp của Chính phủ Đức cho Dự án:

- Cử 01 chuyên gia dài hạn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý mỏ, khai thác và chế biến khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ, có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án hợp tác kỹ thuật với thời gian làm việc 60 tháng và các chuyên gia ngắn hạn theo chuyên đề cụ thể liên quan đến luật mỏ, an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ, trắc địa mỏ, bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ, chế biến nguyên liệu khoáng với tổng thời gian 23 tháng.

- Thuê các chuyên gia nhân viên phục vụ chuyên ngành cụ thể với tổng thời gian 70 tháng.

Đóng góp của Chính phủ Việt Nam cho Dự án:

- Cử 01 cán bộ làm Giám đốc dự án để thực hiện việc lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra phần vốn đóng góp vào dự án và 02 chuyên gia ( biết tiếng Anh hoặc tiếng Đức ) để thực hiện kế hoạch của dự án.

- Cung cấp đủ cán bộ, nhân viên phục vụ, trong đó có phiên dịch và lái xe.

- Cung cấp lương, phụ cấp cho cán bộ Việt Nam tham gia  thực hiện dự án và tham dự các khoá đào tạo.

 

Mô tả  ngắn gọn về dự án.

Luật khoáng sản của Việt nam đã được Quốc hội thông qua năm 1996 và được sửa  đổi, bổ sung tháng 6 năm 2005 đã điều chỉnh và khuyến khích việc khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, đảm bảo việc cung cấp khoáng sản thô, bảo đảm an toàn mỏ và an toàn cho người lao động tại mỏ, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, bảo vệ tài sản của  nhà nước và bảo vệ môi trường.

Cho đến nay, nhiệm vụ kiểm tra an toàn quá trình khai thác,an toàn lao đông, bảo vệ sức khoẻ người lao động và bảo vệ môi trường chưa được thực hiện một cách có hiệu quả. Nguyên nhân chủ yêu là thiếu kiến thức về thanh tra khoáng sản, thiếu các quy định cụ thể đối với công tác thanh tra chuyên ngành khoáng sản. Hoạt động thanh tra, kiểm t ra khoáng sản còn có sự chồng chéo do có nhiều cơ quan thực hiện.

Dự án hợp tác kỹ thuật “ Hỗ trợ thanh tra khoáng sản ” sẽ tạo điều kiện cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra khoáng sản, cung cấp 300.000 EUR cho công tác đào tạo cơ bản và đào tạo nâng cao ở trong nước đối với các lĩnh vực khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, các quy định về khai thác mỏ, công tác an toàn, bảo vệ sức khoẻ, trắc địa mỏ, chế biến khoáng sản, bảo vệ môi trường và đào tạo ngoài nước cho 6 cán bộ làm công tác thanh tra khoáng sản với tổng thời gian 24 tháng. Sau khi đào tạo xong, trở về nước, những cán bộ này tiếp tục thực hiện nội dung dự án và đào tạo chuyên môn thanh tra khoáng sản cho lớp cán bộ kế tiếp. Cung cấp thiết bị và phương tiện có giá trị 440.000 EUR.

Trình tự kết quả đạt được của dự án như

1. Đội ngũ cán bộ Việt Nam có đủ năng lực, trình độ để thực hiện nhiệm vụ thạnh tra khoáng sản.

2. Cơ quan thanh tra khoáng sản được trang bị những thiết bị và phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thanh tra khoáng sản;

3. Các quy định, thông tư hướng dẫn về thanh tra khoáng sản và trắc địa mỏ sẽ được soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền xem xet, ban hành;

4. Công tác trắc địa mỏ được đưa vào hoạt động như một bộ phận cấu thành của công tác thanh tra khoáng sản;

5. Công chúng nhận thức được ý nghĩa của việc thanh tra khoáng sản