Ngày 24 tháng 12 năm 2011, tại cơ quan Tổng cục, Hội đồng thẩm định đề án báo cáo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản do Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp thẩm định báo cáo “Xử lý tài liệu địa vật lý máy bay vùng Măng Xim, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi” do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất, khoáng sản thực hiện. Tham dự Hội đồng xét duyệt có đại diện của các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Vụ: Địa chất, Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Tổng cục; Lãnh đạo Liên đoàn Vật lý Địa chất, Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất cùng tập thể tác giả.

Đây là đề án do Liên đoàn Vật lý Địa chất thực hiện từ năm 2006 đến 2009, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ địa chất khoáng sản thực hiện từ 2010 đến 2011. Tại buổi họp, sau khi nghe chủ nhiệm đề án trình bày tóm tắt báo cáo, các thành viên tham dự Hội đồng đã tham gia ý kiến về nội dung kỹ thuật và kinh tế của báo cáo.

Kết thúc buổi họp, Hội đồng đánh giá chung: Ghi nhận sự cố gắng của đơn vị thi công và tập thể tác giả đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được giao; nhất trí thông qua báo cáo; kiến nghị tập thể tác giả chỉnh sửa lại báo cáo theo góp ý của Hội đồng.

Thay mặt đơn vị thi công và nhóm tác giả, Chủ nhiệm đề án tiếp thu và hứa sẽ sớm hoàn chỉnh báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.