Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tập trung thực hiện trong năm 2018 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 diễn ra sáng 4/01/2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Đỗ Cảnh Dương cho biết, trong năm 2017, Tổng cục đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành.

  Các kết quả có thể kể đến như: Tổng cục đã hoàn thành xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đã đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được triển khai hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền sử dụng số liệu thông tin điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước tiếp tục đạt kết quả đáng kể. Hệ thống tổ chức, bộ máy của Tổng cục tiếp tục được hoàn thiện, kiện toàn theo hướng tinh giản, hiệu quả…

  Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Đỗ Cảnh Dương phát biểu

  Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Đỗ Cảnh Dương phát biểu

  Trình bày báo cáo tóm tắt tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên cho biết, trong năm 2017, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Tổng cục đặt lên hàng đầu. Tổng cục đã hoàn thành xây dựng và trình ban hành 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 09 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt các thông tư về định mức kinh tế kỹ thuật đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Song song với đó, Tổng cục thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản kết hợp thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra mà Tổng cục triển khai thực hiện.

  Tổng cục cũng chủ động thực hiện nhiều giải pháp về cấp phép hoạt động khoáng sản, công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đã đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Các hồ sơ được giải quyết đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, không có tình trạng nợ đọng. Năm 2017, Tổng cục đã hoàn thiện công tác thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 65 Giấy phép, gồm: 25 Giấy phép thăm dò khoáng sản, 40 Giấy phép khai thác khoáng sản và 01 Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.

  Hoạt động thanh tra, kiểm tra tiếp tục triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động khoáng sản. Năm 2017, Tổng cục đã hoàn thành kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 09 tỉnh; kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại 08 tỉnh; kiểm tra đột xuất 40 đợt tại 14 tỉnh; kiểm tra việc thực hiện 83 kết luận thanh tra, thông báo sau thanh tra tại 05 tỉnh. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 139 tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản với số tiền 3,802 tỷ đồng.

  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Bùi Vĩnh Kiên phát biểu

  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Bùi Vĩnh Kiên phát biểu

  Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng cục tiếp tục thực hiện các Đề án Chính phủ quan trọng đảm bảo tiến độ và chất lượng như: Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể Sông Hồng”; “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”; “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven biển Việt Nam”; “Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam”; “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”...

  Công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản đã có cải thiện đáng kể; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý được đẩy mạnh; các quy định, quy trình thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, đã hoàn thành điều kiện để triển khai 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong cấp phép hoạt động khoáng sản từ ngày 01/6/2017 và đến đầu năm 2018 là 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

  Công tác hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả, đặc biệt trong lĩnh vực song phương với những thoả thuận hợp tác cụ thể với nhiều đối tác lớn, có uy tín, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và điều tra địa chất về khoáng sản…

  Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất và giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực địa chất và khoáng sản cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ, đề án Chính phủ giao về điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Toàn cảnh Hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã đạt được trong năm 2017.

  Để đạt được những kết quả lớn hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản, trong năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị Tổng cục Địa chất và và Khoáng sản Việt Nam cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như:

  Một là, tập trung xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình năm 2018, đặc biệt là 02 Nghị định trình Chính phủ: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và Nghị định Quy định Quản lý cát, sỏi lòng sông.

  Hai là, hoàn thiện, trình Bộ trưởng ký ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

  Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền sử dụng số liệu thông tin điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo chủ trương kinh tế hóa tài nguyên.

  Bốn là, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản để phát hiện các nguồn tài nguyên mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung triển khai thực hiện các đề án Chính phủ giao về “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể Sông Hồng”; “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”; “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”…

  Năm là, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thông qua thực hiện tốt kế hoạch năm 2018 được Bộ trưởng phê duyệt; thực hiện giám sát gián tiếp thông qua Sổ giám sát hoạt động thăm dò/khai thác đã triển khai trong năm 2017.

  Sáu là, nghiên cứu, phát huy tiềm năng về di sản địa chất để phục vụ phát triển du lịch, góp phần vào phát triển bền vững đất nước.

  Bày tỏ sự cảm ơn chân thành và tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam Đỗ Cảnh Dương xin hứa sẽ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

  Văn phòng Tổng cục./.

  Nguồn: monre.gov.vn.