Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung, hoàn chỉnh và phê duyệt Đề án "Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu", đảm bảo tiến độ, hiệu quả của Đề án.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung, hoàn chỉnh và phê duyệt Đề án "Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu", đảm bảo tiến độ, hiệu quả của Đề án.

Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào khối lượng công việc cần triển khai hàng năm, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dự toán và chế độ tài chính hiện hành, phê duyệt dự toán triển khai thực hiện, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm căn cứ bố trí vốn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn để thực hiện Đề án, trong năm 2009 bổ sung từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương chưa phân bổ để thực hiện; từ năm 2010 bố trí cân đối trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ