Ngày 27 tháng 12 năm 2011, tại cơ quan Tổng cục, Hội đồng thẩm định đề án, báo cáo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản do Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp thẩm định “Báo cáo xác định tiền hoàn trả chi phí điều tra, thăm dò khoáng sản mỏ vàng Tà Sỏi, Quỳ Châu, Nghệ An”.

Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất cùng tập thể tác giả.

Đây là đề án điều tra khoáng sản đầu tiên do Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất thực hiện. Sau khi nghe đại diện nhóm tác giả trình bày báo cáo tóm tắt kết quả của đề án, các thành viên tham dự cuộc họp đã góp ý về mặt kỹ thuật và kinh tế cho đề án.

Kết thúc buổi họp, Hội đồng đánh giá chung: Tập thể tác giả hoàn thành nhiệm vụ được giao, Hội đồng thống nhất thông qua Báo cáo; kiến nghị tập thể tác giả chỉnh sửa lại Báo cáo theo góp ý của Hội đồng để trình Hội đồng cấp trên.

Thay mặt tập thể tác giả, Chủ nhiệm đề án tiếp thu góp ý của Hội đồng và hứa chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.