Một trong những chiến lược chính của Kế hoạch Hành động Hợp tác ASEAN về Khoáng sản (AMCAP) là khuyến khích phát triển khoáng sản bền vững về môi trường và xã hội.

Để thực hiện chiến lược này, Nhóm công tác chuyên trách (STF) đã được thành lập theo chỉ đạo của ASOMM và được giao nhiệm vụ tổ chức Giải thưởng Khoáng sản ASEAN nhằm ghi nhận những đóng góp về thực hành khoáng sản tốt nhất trong phát triển khoáng sản bền vững về môi trường và xã hội.

Mục tiêu giải thưởng:
- Thúc đẩy phát triển khoáng sản bền vững về mặt môi trường và xã hội.
- Cải thiện nhận thức/ hình ảnh chung của ngành công nghiệp khai khoáng.
- Phổ biến cách thức thực hành tốt nhất trong lĩnh vực khoáng sản (khai thác, vận chuyển, chế biến,...).
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về các cách thức thực hành phát triển khoáng sản bền vững về mặt môi trường và xã hội tốt nhất.
- Khuyến khích sự tham gia và đầu tư của các lĩnh vực tư nhân.
- Cải thiện và nâng cao các cách thức thực hành tốt nhất trong ngành công nghiệp khai khoáng.
- Tăng cường hợp tác trong khu vực và khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm.
- Đẩy mạnh sự tham gia của lĩnh vực tư nhân vào phát triển cộng đồng.