Hội nghị cấp cao ASEAN về khoáng sản lần thứ 14, tổ chức vào tháng 10 năm 2014, tại Siem Reap, Campuchia các nước thành viên nhất trí là đồng ý ủy quyền cho Malaysia là nước dẫn đầu xây dựng AMCAP 2016-2020.

Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhận được Dự thảo AMCAP 2016-2020 do Malaysia gửi. Để có căn cứ xây dựng chương trình hợp tácAMCAP giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị các Cục, Vụ và các đơn vị trực thuộc nghiên cứu Dự thảo và đề xuất các nội dung, chương trình hợp tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và với kế hoạch trong Dự thảo.

Đề xuất gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế trước ngày 06 tháng 02 năm 2015.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: