Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp Ban Tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan ASEAN

Ngày 05 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức về triển khai chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan Asean. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Ban Tổ chức, đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Văn phòng Tổng cục.

Thông tư 14/2013/TT-BTC

Thông tư 14/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Nghị định 66/2012/NĐ-CP

Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2013

Ngày 02 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp giao tháng 4. Tham dự buổi họp có các Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên và Đỗ Cảnh Dương; Lãnh đạo các Cục, Vụ; Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất; Kế toán trưởng cơ quan Tổng cục và chuyên viên tổng hợp Văn phòng.

Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ: “Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ”

Ngày 01 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ: “Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ”. Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tham dự và chỉ đạo buổi họp.

Thông báo kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại cuộc họp về tiến độ tính tiền sử dụng số liệu theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT.

Ngày 28 tháng 3 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì cuộc họp về tiến độ tính tiền sử dụng số liệu theo Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT. Tham dự cuộc họp có các đại diện các Vụ: Kế hoạch - Tài chính; Địa chất; Khoáng sản; Văn phòng; Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản; Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất; Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất.

Đề xuất điều chỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên

           Theo Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo, cá nhân có hành vi thăm dò khoáng sản mà không có Giấy phép theo quy định hoặc thăm dò khoáng sản ra ngoài ranh giới vượt quá 10% trở lên so với tổng diện tích khu vực được phép mà chưa được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể

Hội đồng KHCN tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2014

Ngày 27 tháng 3 năm 2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức họp Hội đồng KHCN tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2014.