Liên Đoàn trưởng: Vũ Quang Lân

Phó Liên đoàn trưởng: Nguyễn Công Thuận

 

Địa chỉ: Ngõ 208, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Q. Long Biên - Hà Nội

Website: http://ldbddcmb.vn

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam, có chức năng đo vẽ lập bản đồ địa chất khoáng sản và các bản đồ chuyên đề khác từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc; điều tra di sản địa chất, công viên địa chất; thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về địa chất, khoáng sản theo quy định pháp luật.

2. Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Liên đoàn; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ lập bản đồ địa chất, khoáng sản thuộc địa bàn các tỉnh/thành phố được phân công; tham gia thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất đô thị, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất, quan trắc tai biến địa chất và thăm dò khoáng sản chiến lược, quan trọng theo phân công của Cục trưởng.

3. Tổng hợp, hiệu chỉnh, lắp ghép và biên tập các tờ bản đồ địa chất - khoáng sản và các bản đồ địa chất chuyên đề đã được thành lập để xuất bản; Cập nhật, xử lý thông tin, xác định đánh giá rủi ro, phân vùng rủi ro tai biến địa chất; theo dõi, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất, địa chất môi trường thuộc địa bàn các tỉnh/thành phố được phân công.

4. Phát triển công nghệ phân tích tư liệu viễn thám và GIS phục vụ điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và các nhiệm vụ khác về điều tra địa chất công trình - địa chất thủy văn, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất, quan trắc tai biến địa chất khu vực được phân công quản lý và theo phân công của Cục trưởng.

5. Gia công, phân tích các loại mẫu vật địa chất, khoáng sản của các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ do Liên đoàn thực hiện.

6. Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật địa chất, khoáng sản của Liên đoàn theo quy định.

7. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ về địa chất; quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất theo phân công của Cục trưởng.

8. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về địa chất, khoáng sản.

9. Tham gia xác định ranh giới các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khoáng sản độc hại, phóng xạ; di sản địa chất, công viên địa chất; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo phân công của Cục trưởng.

10. Tham gia giám sát thi công đối với các đề án thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia xác định chi phí hoàn trả việc sử dụng thông tin dữ liệu địa chất, lượng hóa và hạch toán giá trị tài nguyên địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản và tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Cục trưởng.

13. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về: địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất đô thị, tai biến địa chất, địa chất môi trường; lập quy hoạch thăm dò và khai thác khoáng sản; khoanh định khu vực dự trữ, cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương, đóng cửa mỏ, thăm dò khoáng sản; giám định mẫu vật địa chất, khoáng sản và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn theo chương trình, kế hoạch của Cục Địa chất Việt Nam.

15. Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Liên đoàn; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm; viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Cục trưởng.

17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng phân công.

Điều 3. Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc có Liên đoàn trưởng và các Phó Liên đoàn trưởng. Số lượng Phó Liên đoàn trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

3. Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được Liên đoàn trưởng phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Kỹ thuật.

4. Phòng Phân tích thí nghiệm.

5. Đoàn Bản đồ địa chất 201.

6. Đoàn Bản đồ địa chất 202.

7. Đoàn Bản đồ địa chất 203.

Các đơn vị từ khoản 5 đến khoản 7 Điều này là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc trình Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đoàn trực thuộc Liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Liên đoàn.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023thay thế Quyết định số 394/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

3. Sơ lược lịch sử phát triển

- Ban Bản đồ địa chất, Đoàn 20 (1959-1966),

- Cục Bản đồ địa chất (1966-1977),

- Liên đoàn Bản đồ địa chất (1977-1997),

- Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc (1997-hiện nay).

- Hiện nay, Liên đoàn BĐĐC Miền Bắc đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Căn cứ Quyết định số 44/QĐ - ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Những thành tích chủ yếu

- Bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam 1:500.000 và một số bản đồ chuyên đề đi cùng

- Từ năm 1967 đến 1977 đo vẽ lập bản đồ địa chất ở tỷ lệ 1:200.000, 1:50.000 ở miền Bắc và tiến hành đo vẽ 1:500.000 ở miền Nam Việt Nam.

- Hoàn thành việc đo vẽ tỷ lệ 1:500.000 miền Nam Việt Nam, chỉnh lý theo những tài liệu mới phần miền Bắc để lắp ghép, thành lập bộ Bản đồ địa chất Việt Nam 1:500.000, Bản đồ khoáng sản Việt Nam 1:500.000 (bộ bản đồ này đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005) và nhiều bản đồ chuyên đề khác cùng tỷ lệ.

- Thực hiện đo vẽ theo phương pháp nhóm tờ tỷ lệ 1:200.000 ở lãnh thổ phía Nam, bắt đầu là nhóm tờ Huế - Quảng Ngãi.

- Biên soạn và được Tổng cục Mỏ và Địa chất ban hành “Qui chế tổ chức và tiến hành đo vẽ địa chất nhóm tờ tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000)”; đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học, nhất là phương pháp viễn thám...

- Hiệu đính các loạt tờ bản đồ Địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn (Bắc Trung Bộ).

- Hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 của 12 nhóm tờ, đang thi công 4 nhóm tờ; thực hiện thành công 16 đề án, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực địa chất – khoáng sản, địa chất đô thị, điều tra tai biến địa chất và địa chất môi trường, soạn thảo qui chế, hướng dẫn...

- Nguồn tài liệu tổng hợp hết sức quí giá cả về ý nghĩa khoa học lẫn thực tiễn – công sức của hàng ngàn cán bộ, công nhân viên Liên đoàn 50 năm qua tạo dựng nên là hết sức đồ sộ với hệ thống bản đồ địa chất, khoáng sản và các bản đồ chuyên đề đi cùng ở các tỷ lệ khác nhau:

+ Tỷ lệ 1:500.000 (1:1.000.000; 1:500.000) gồm 12 bộ theo từng miền (miền Nam, miền Bắc) và trên toàn lãnh thổ của đất nước.

+ Tỷ lệ 1:200.000 gồm 25 bộ theo tờ, nhóm tờ phần miền Bắc Việt Nam và đã được hiệu đính nhiều lần của các loạt tờ Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ.

+ Tỷ lệ 1:50.000 với 47 bộ theo tờ, nhóm tờ phần miền Bắc Việt Nam .

+ Tỷ lệ 1:25.000 (1:10.000) với 17 bộ của 17 vùng và rất nhiều loại bản đồ thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học khác phần miền Bắc Việt Nam .

- Đã đăng ký được 2546 điểm khoáng sản ở qui mô mỏ khoáng và biểu hiện khoáng sản, trong đó phát hiện mới là 1207 điểm.

5. Những phần thưởng đã được nhận

- Giải thưởng Hồ Chí Minh

- Huân chương Độc lập hạng 3

- 02 danh hiệu Anh hùng lao động (01 tập thể, 01 cá nhân)

- Bằng khen của thủ tướng chính phủ

- 10 Huân chương lao động các loại hàng trăm bằng khen, huy chương, giải thưởng các loại.