Liên đoàn trưởng: Nguyễn Đức Hoà

Phó Liên đoàn trưởng: Đinh Văn Thắng

Địa chỉ: Số 43, đường Trần Phú - TP Vinh - Nghệ An

 

1. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam, có chức năng thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về địa chất, khoáng sản theo quy định pháp luật.

2. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Liên đoàn; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất đô thị, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất, quan trắc tai biến địa chất; thăm dò khoáng sản chiến lược, quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh theo đặt hàng của Nhà nước thuộc địa bàn các tỉnh được phân công hoặc theo phân công của Cục trưởng.

3. Gia công mẫu vật địa chất, khoáng sản thuộc các đề án, dự án, nhiệm vụ do Liên đoàn thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Cập nhật, xử lý thông tin, xác định đánh giá rủi ro, phân vùng rủi ro tai biến địa chất; theo dõi, giám sát các khu vực có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất, địa chất môi trường thuộc địa bàn các tỉnh được phân công.

5. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

6. Lưu trữ, quản lý tài liệu và mẫu vật về địa chất, khoáng sản tại Liên đoàn theo quy định.

7. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ về địa chất; quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất theo phân công của Cục trưởng.

8. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về địa chất, khoáng sản.

9. Tham gia xác định ranh giới các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khoáng sản độc hại, phóng xạ; di sản địa chất, công viên địa chất; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia thuộc địa bàn các tỉnh được phân công hoặc theo phân công của Cục trưởng

10. Tham gia giám sát thi công đối với các đề án thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia xác định chi phí hoàn trả việc sử dụng thông tin dữ liệu địa chất, lượng hóa và hạch toán giá trị tài nguyên địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo phân công của Cục trưởng.

13. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về: địa chất, khoáng sản, địa chất công trình - địa chất thủy văn, địa chất đô thị, tai biến địa chất, địa chất môi trường; lập quy hoạch thăm dò và khai thác khoáng sản; khoanh định khu vực dự trữ, cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương, đóng cửa mỏ, thăm dò khoáng sản và các dịch vụ khác về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn theo chương trình, kế hoạch của Cục và phân công của Cục trưởng.

15. Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Liên đoàn; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm; viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Cục trưởng.

17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng phân công.

Điều 3. Lãnh đạo Liên đoàn

1. Lãnh đạo Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ gồm Liên đoàn trưởng và các Phó Liên đoàn trưởng. Số lượng Phó Liên đoàn trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên đoàn; ban hành các quy chế, quy định nội bộ của đơn vị.

3. Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ giúp việc Liên đoàn trưởng, chịu trách nhiệm trước Liên đoàn trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được Liên đoàn trưởng phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Kỹ thuật.

4. Đoàn Địa chất 401.

5. Đoàn Địa chất 402.

6. Đoàn Địa chất 403.

Các đơn vị từ khoản 4 đến khoản 6 Điều này là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ trình Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Đoàn trực thuộc Liên đoàn; ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Liên đoàn.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 405/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

V Sơ lược lịch sử phát triển

- 1967 liên đoàn Địa chất 4.

- 1997 Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ.

- Hiện nay, Liên đoàn ĐCBTB đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 48/QĐ – ĐCKS ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

VI. Những thành tích chủ yếu

- Đã hoàn thành giao nộp vào lưu trữ địa chất 238 báo cáo chất lượng cao.

- Tham gia thực hiện công tác đo vẽ, lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản 1/50.000 trên diện tích hơn 34.000km2, kịp thời cung cấp tài liệu phục vụ cho các ngành.

- Phát hiện hơn 1000 mỏ và điểm mỏ khoáng sản các loại, trong đó hơn 435 mỏ và điểm mỏ đã đánh giá và thăm dò ở mức độ khác nhau, hình thành nhiều vùng nguyên liệu khoáng quan trọng.

- Thực hiện hoạt động sản xuất dịch vụ tư vấn về địa chất - khoáng sản bước đầu đạt kết quả tốt, giá trị trên 230 tỷ đồng.

- Luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, các hoạt động xã hội, từ thiện đều thực hiện tốt, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

VII. Những phần thưởng đã được nhận

*Liên đoàn:

- Huân chương Lao động: Hạng Nhất: 01, hạng Hai: 01, hạng Ba: 03

- Huân chương Độc lập hạng Ba: 01

- Nhiều cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ TN&MT

* Các đơn vị trực thuộc:

- Huân chương Lao động hạng Ba: 04

* Cá nhân:

- Huân chương Lao động hạng Ba: 4 người

- Bằng khen Thủ Tướng: 7 người

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 1 người...

Và nhiều phần thưởng cao quý khác