Họp hoàn chỉnh dự thảo Thông tư “Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản”

Ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì buổi họp hoàn chỉnh dự thảo Thông tư “Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản”. Tham dự buổi họp có đầy đủ các thành viên trong Ban soạn thảo Thông tư và Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Tiếp và làm việc với Quỹ Wontert Capital Fund, OAO, «ROSGEOLOGYA» - Liên bang Nga

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã diễn ra buổi làm việc giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Wontert Capital Fund, OAO, «ROSGEOLOGYA» Liên bang Nga.

Khối Thi đua III: Đồng thuận ký giao ước thi đua năm 2013

Chiều 12/4, tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, lãnh đạo của 8 Tổng cục và Cục thuộc Khối Thi đua III, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã họp và thông qua kế hoạch, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, đồng thời nhất trí ký giao ước thi đua năm 2013.

Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg

Ngày 29 tháng 3 năm 2013 Thủ tướng đã ký quyết định số 18/2013/QĐ-TTg về việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Thông tư số: 02/2013/TT-BKHĐT

Thông tư số: 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Hội nghị đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013

Ngày 08 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản  đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013.

Thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp Ban Tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan ASEAN

Ngày 05 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức về triển khai chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan Asean. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Ban Tổ chức, đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Văn phòng Tổng cục.

Thông tư 14/2013/TT-BTC

Thông tư 14/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Nghị định 66/2012/NĐ-CP

Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.