Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ TN&MT Lào

         Chiều 26/4, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ TN&MT nước CHDCND Lào. Tham dự Lễ ký kết, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai, lãnh đạo đại diện các Cục, Vụ, Viện, và một số Trung tâm thuộc Bộ, trường Đại học TNMT.

Kết luận Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về tình hình triển khai tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan ASEAN

Ngày 18 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Hội thảo khoáng sản Titan Asean. Tham dự cuộc họp gồm có Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương; đại diện các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Địa chất, Văn phòng Tổng cục và Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất.

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về hoàn chỉnh Thông tư Liên tịch “Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”

Ngày 21 tháng 02 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về hoàn chỉnh Thông tư liên tịch “Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”. Tham dự cuộc họp gồm: Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên, đại diện các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Chính sách và Pháp chế, Văn phòng và Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản.

Họp hoàn chỉnh dự thảo Thông tư “Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản”

Ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì buổi họp hoàn chỉnh dự thảo Thông tư “Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản”. Tham dự buổi họp có đầy đủ các thành viên trong Ban soạn thảo Thông tư và Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Tiếp và làm việc với Quỹ Wontert Capital Fund, OAO, «ROSGEOLOGYA» - Liên bang Nga

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã diễn ra buổi làm việc giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Wontert Capital Fund, OAO, «ROSGEOLOGYA» Liên bang Nga.

Khối Thi đua III: Đồng thuận ký giao ước thi đua năm 2013

Chiều 12/4, tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, lãnh đạo của 8 Tổng cục và Cục thuộc Khối Thi đua III, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã họp và thông qua kế hoạch, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, đồng thời nhất trí ký giao ước thi đua năm 2013.

Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg

Ngày 29 tháng 3 năm 2013 Thủ tướng đã ký quyết định số 18/2013/QĐ-TTg về việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Thông tư số: 02/2013/TT-BKHĐT

Thông tư số: 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Hội nghị đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013

Ngày 08 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản  đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013.