Thông tư 01/2016/TT-BTNMT

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ban hành ngày 13/1/2016: Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT

Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT

Ngày 28/5/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT về việc Ban hành Qui trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT

Ngày 20/02/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/4/2014.

Dowload (tải) Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT bên dưới.

Văn phòng Tổng cục./.

Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT

Ngày 14 tháng 4 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số 16/2014/TT-BTNMT vê quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Văn phòng Tổng cục./.

Thông tư 52/2013/TT-BTNMT

Ngày 27/3/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 52/2013/TT-BTNMT về việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.

Văn phòng Tổng cục./.

Thông tư 43/2013/TT-BTNMT

Ngày 25 tháng 12 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 43/2013/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN

Ngày 29/3/2013, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý dự án khoa học công nghệ.

Thông tư 04/2013/TT-BTNMT

Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư số: 02/2013/TT-BKHĐT

Thông tư số: 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2013 về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020