Ngày 27/3/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 52/2013/TT-BTNMT về việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.

Văn phòng Tổng cục./.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
52/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn