Ngày 28/5/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT về việc Ban hành Qui trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
26/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn