Theo quy định tại Điều 4, Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổ chức, cá nhân muồn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản cần phải gửi tới Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản (Mẫu số 1), kèm theo bốn (4) bộ bản đồ khu vực khảo sát. Ranh giới khu vực khảo sát khoáng sản được khoanh định theo ô vuông, mỗi ô có kích thước 1km x 1km trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:100.000 theo hệ thống toạ độ vuông góc VN2000;

2. Đề án khảo sát khoáng sản, trong đó nêu rõ cơ sở địa chất và các loại khoáng sản là đối tượng khảo sát, phương pháp và khối lượng khảo sát; thời hạn, tiến độ, dự toán chi phí khảo sát và nguồn tài chính;

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước của tổ chức xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản.