Tại Điều 22, Luật Khoáng sản quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khảo sát khoáng sản cụ thể như sau:

A. Quyền:

1 - Sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước liên quan đến mục đích khảo sát và khu vực được phép khảo sát theo quy định của pháp luật;

2 - Tiến hành khảo sát theo quy định của giấy phép;

3 - Chuyển ra ngoài khu vực khảo sát, kể cả chuyển ra nước ngoài các loại mẫu vật với số lượng và chủng loại phù hợp với tính chất và yêu cầu của hoạt động khảo sát để phân tích, thử nghiệm theo quy định của Chính phủ;

4 - Xin gia hạn, trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản;

5 - Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hồi giấy phép khảo sát khoáng sản hoặc quyết định xử lý khác của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;

6 - Được hưởng các quyền khác có liên quan theo quy định của Luật Khoáng sản.

B. Nghĩa vụ:

1 - Nộp lệ phí giấy phép và tiền sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

2 - Bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoạt động khảo sát khoáng sản;

3 - Bồi thường thiệt hại do hoạt động khảo sát khoáng sản gây ra;

4 - Trước ngày giấy phép khảo sát khoáng sản hết hạn, phải nộp báo cáo kết quả khảo sát cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản;

5 - Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, trật tự và an toàn xã hội;

6 - Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của Luật Khoáng sản.