Ngày 02 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số: 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Căn cứ vào Nghị quyết này và các Nghị quyết liên quan của Đảng, Quốc hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tải (dowload) toàn văn Nghị quyết số: 01/NQ-CP bên dưới.

Văn phòng Tổng cục./.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
01/NQ-CP
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Tệp toàn văn