Ngày 16 tháng 01 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về triển khai chuẩn bị tổ chức Hội thảo Titan Asean và tình hình xây dựng đề án hợp tác với Nhật Bản “Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản biển, hải đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Tham dự cuộc họp gồm: Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng, đại diện các Vụ: Địa chất, Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Văn phòng; Liên đoàn INTERGEO và Trung tâm Thông tin và Lưu trữ Địa chất.

Các tệp gắn kèm: