Ngày 09/9/2022, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhận được Phiếu tiếp nhận hồ sơ số KS-TDKS-CP-022.22 (để đăng thông báo) đối với đề nghị cấp phép thăm dò sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình của Công ty TNHH MTV tập đoàn xi măng VISSAI Hòa Bình. Theo kết quả rà soát, khu vực nêu trên được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng Việt Nam để cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Vissai Hà Nam; đồng thời thuộc danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

        - Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản: Công ty TNHH MTV tập đoàn xi măng VISSAI Hòa Bình.

        - Loại khoáng sản: đá sét làm nguyên liệu xi măng.

        - Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: khu vực xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

        - Diện tích: 22,8 ha

Nguồn Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam