Ngày 12 tháng 3 năm 2004 tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có buổi làm việc của Tổ công tác tổng kết 8 năm thực hiện Luật Khoáng sản. Tham gia buổi làm việc gồm có đồng chí Trần Xuân Hường, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và các đồng chí thành viên tổ công tác. Tại cuộc họp đồng chí Cục trưởng và các đồng chí tham dự cuộc họp đã phát biểu góp ý và nhất trí phân công như sau:

1. Tổ trưởng (đ/c Phạm Ngọc Sơn).

- Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Tổ.

- Lập báo cáo tổng hợp kết quả 8 năm thi hành Luật khoáng sản.

2. Các nhóm chuyên sâu gồm:

A. Nhóm Nội dung:

Nhóm 1: Đồng chí Phạm Ngọc Sơn phụ trách, đồng chí Nguyễn Xuân Ân tham gia.

- Đánh giá công tác xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản

- Cơ chế, chính sách đối với các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước trong hoạt động khoáng sản.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan; việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản và của công dân; biện pháp nâng cao hiệu lực thi hành Luật.

- Những vấn đề kiến nghị bổ sung, sửa đổi.

Nhóm 2: Đồng chí Trần Tất Thắng phụ trách, đồng chí Nguyễn Văn Quý tham gia.

- Đánh giá công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.

- Sự phù hợp đối với những quy định, nguyên tắc chung về phân chia các giai đoạn từ điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản..

- Đánh giá mối quan hệ giữa công tác đỉều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

- Tổng kết, đánh giá những vấn đề khác có liên quan phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý và thi hành Luật.

- Những vấn đề kiến nghị bổ sung, sửa đổi.

Nhóm 3: Đồng chí Lê Ái Thụ phụ trách,đồng chí Phạm Đức Hà tham gia.

- Chính sách về tài chính trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản ( chính sách về thuế, phí và lệ phí và các khoản thu khác trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản)

- Chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến.

- Tổng kết, đánh giá những vấn đề khác có liên quan phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý và thi hành Luật.

- Những vấn đề kiến nghị bổ sung, sửa đổi.

Nhóm 4Đồng chí Lại Hồng Thanh phụ trách, đồng chí Đào Chí Biền tham gia.

- Tính phù hợp của các loại hình khai thác khoáng sản, quy mô mỏ             ( khai thác quy mô công nghiệp, khai thác quy mô nhỏ, khai thác tận thu khoáng sản, mỏ nhỏ, mỏ lớn ...).

- Những quy định về phân công phân cấp giữa Trung ương và địa phương trong quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

- Về giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài; giữa khai thác và bảo vệ môi trường, thể hiện qua các quy định về bảo vệ, quy hoạch, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên khoáng sản; chính sách về bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoạt động khoáng sản; chính sách về xuất khẩu khoáng sản.    

- Tổng kết, đánh giá những vấn đề khác có liên quan phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý và thi hành Luật.

- Những vấn đề kiến nghị bổ sung, sửa đổi.

Nhóm 5: Đồng chí Lê Văn Thành phụ trách, các chuyên viên thuộc bộ phận Thanh tra khoáng sản tham gia.

- Đánh giá hiệu quả quản lý và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản từ Trung ương đến địa phương và sự phối hợp của các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các cấp trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

- Về giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài; giữa khai thác và bảo vệ môi trường, thể hiện qua các quy định về bảo vệ, quy hoạch, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên khoáng sản; chính sách về bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoạt động khoáng sản; chính sách về xuất khẩu khoáng sản.  

- Những quy định về phân công phân cấp giữa Trung ương và địa phương trong quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

- Tổng kết, đánh giá những vấn đề khác có liên quan phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý và thi hành Luật.

- Những vấn đề kiến nghị bổ sung, sửa đổi.

Nhóm 6: Đồng chí Trịnh Minh Cương phụ trách, đồng chí Lê Đỗ Ttrí và các chuyên viên thuộc Phòng Khoáng sản tham gia.

- Tổng quan về công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản

- Đáng giá về thủ tục hành chính trong hoạt động khoáng sản; các quy định nội dung giấy phép hoạt động khoáng sản.

- Những quy định về phân công phân cấp giữa Trung ương và địa phương trong quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

- Về giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài; giữa khai thác và bảo vệ môi trường, thể hiện qua các quy định về bảo vệ, quy hoạch, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên khoáng sản; chính sách về bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoạt động khoáng sản; chính sách về xuất khẩu khoáng sản.    

- Tổng kết, đánh giá những vấn đề khác có liên quan phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý và thi hành Luật.

- Những vấn đề kiến nghị bổ sung, sửa đổi.

Nhóm 7: Đồng chí Nguyễn Thị Dung phụ trách, các chuyên viên thuộc Phòng HTQT tham gia.

- Cơ chế, chính sách đối với các nhà đầu tư ngoài nước trong hoạt động khoáng sản.

- Đánh giá công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

- Tổng kết, đánh giá những vấn đề khác có liên quan phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý và thi hành Luật.

- Những vấn đề kiến nghị bổ sung, sửa đổi.

Nhóm 8: Các Chi cục Khoáng sản miền Trung và miền Nam.

Đáng giá toàn diện các vấn đề theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3742/BTNMT-PC ngày 18 tháng 12 năm 2003.

B. Nhóm đảm bảo hoạt động: Có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện vật chất và phương tiện đi lại cho Tổ công tác làm việc được thuận lợi.

- Đồng chí Nguyễn Văn Quyến chịu trách nhiệm chung.

- Đồng chí Phạm Đức Hà chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo tài chính.

3. Tổ chức thực hiện:

- Các nhiệm vụ của Tổ công tác của Cục sẽ được triển khai với sự kết hợp chặt chẽ cùng quá trình tổng kất của các địa phương và tuân thủ theo kế hoạch tổng kết của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công nêu trên, các đồng chí Tổ trưởng và các đồng chí phụ trách các nhóm tổ chức nghiên cứu, thu thập số liệu và thành lập báo cáo tổng hợp đối với những nội dung công việc đã được phân công và những vấn đề khác có liên quan phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý và thi hành Luật, lập báo cáo để nộp lại cho đồng chí Tổ trưởng tổng hợp chung vào báo cáo của Cục trình Bộ;

Thời gian hoàn thành Báo cáo chậm nhất là ngày 15 tháng 4 năm 2004.

Sau thời gian 15/4/2004 các nhóm tiếp tục bổ sung hoàn thiện báo cáo của mình.

Văn phòng./.