Ngày 05/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 2753/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền cho ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Đỗ Cảnh Dương chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về việc thực hiện nội dung được ủy quyền; Định kỳ 06 tháng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019./.