Ngày 27 tháng 11 năm 2020, tại Hội trường tầng 5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV.

      Tham gia Đại hội có Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

      Tại Đại hội, Bộ Tài nguyên và Môi trương đã đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, trong đó đặc biệt quan tâm đến địa phương, cơ sở và người lao động trực tiếp trong các phong trào thi đua yêu nước của Ngành, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và của ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung.

toàn cảnh

Vinh danh cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

     Cũng tại Đại hội, tổng kết các phong trào thi đua, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận 02 điển hình tiên tiến: Cá nhân ông Bùi Vĩnh Kiên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; tập thể có Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam; đề cử 01 chiến sỹ thi đua toàn quốc đang trình Ban Thi đua Khen thưởng Trung Ương xem xét quyết định

Bùi Vĩnh Kiên

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường  trao điển hình tiên tiến cá nhân

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên

lien doan ban do dia chat mien nam

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường  trao điển hình tiên tiến tập thế

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

         Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được của ngành Địa chất và Khoáng sản nâng cao tình thần đổi mới, sáng tạo ra sức thi đua thực hiện tốt Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” để có đóng góp xứng đáng hơn nữa vào hiện thực hóa các mục tiêu và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045./.

Tin Văn phòng Tổng Cục