Tham dự Hội nghị có Phó Cục trưởng Trịnh Xuân Biền (chủ trì); các ông Hirosho Kubota và Shoichi Machida đại diện cho JOGMEC; đại diện các phòng: Hợp tác quốc tế, Khoáng sản, Địa chất và Văn phòng Cục ĐC&KS Việt Nam.

Sau khi nghe ông Shoichi Machida đại diện cho JOGMEC báo cáo tóm tắt về kết quả đã đạt được của đề án hợp tác quốc tế tại vùng Bến Đền tỉnh Lào Cai, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự hội nghị, đ/c Trịnh Xuân Bền đã kết luận như sau:

1. Hoan nghênh các kết quả mà phía bạn đã đạt được trong 03 năm tiến hành khảo sát tại các khu vực tại tỉnh Lào Cai.

2. Đề nghị JOGMEC làm rõ tiềm năng đất hiếm tại khu vực Bến Đền để có cơ sở tiếp tục mở rộng khảo sát xuống phía Đông Nam.

3. JOGMEC tiếp tục hoàn thiện báo cáo để tổ chức Hội thảo trong tháng 4/2010.

4. Phòng HTQT tiếp tục phối hợp và hướng dẫn JOGMEC hoàn thành nốt các khối lượng của đề án hợp tác.

Văn phòng Cục, ngày 26/02/2010.