Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát trắng tại khu vực thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà của Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 - Công ty Cổ phần.

Căn cứ quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ngày 24/8/2020 về việc Ban hành quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1980/QĐ-BTNMT ngày 14/10/2021 ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cung cấp thông tin đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Mã hồ sơ: KS-TDKS-CP-013.22

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản: Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 - Công ty Cổ phần.

Loại khoáng sản: cát trắng.

Khu vực đề nghị thăm dò: thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.

Diện tích đề nghị thăm dò 69,62 ha

 

Văn Phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam