Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

      Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1855/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Chi tiết tại văn bản kèm theo.

Tin Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Các tệp gắn kèm:

Các tin liên quan