Thông tư số 04/2018/TT-BTNMT ngày 06 tháng 9 năm 2018 về việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Cần Thơ.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: