Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 8 năm 2018 về việc sửa đổi, bãi bỏ một số qui định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng của quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết theo file đính kèm.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: