Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Thông báo tuyển dụng - Bảo tàng Địa chất

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt; Bảo tàng Địa chất thông báo tuyển dụng viên chức, lao động năm 2017, như sau:

Tải (dowload) Thông báo tuyển dụng bên dưới./.

Các tệp gắn kèm: