Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 1472/TTg-CN đồng ý bổ sung các khu vực quặng chì kẽm: Nà Bưa, xã Ngọc Phái; Pù Chạng (thuộc khu Nà Bốp - Pù Sáp), xã Bằng Lãng, Nậm Shi (thuộc khu Pù Đồn), xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kan vào Phụ lục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.