Ngày 05 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 918/TTg-CN đồng ý bổ sung 02 khu vực quặng grafit tại huyện Văn Yên, tỉnh yên Bái vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Khu 1 (diện tích 154 ha), thuộc xã An Bình và xã Đông Cuông; khu 2 (diện tích 35,3 ha) thuộc xã Ngòi A và xã Yên Thái.