1. Đồng ý bổ sung khu vực nước khoáng xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác nước khoáng nóng tại khu vực nêu trên theo quy định hiện hành của Luật Khoáng sản.
 

                                                                                                         Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ./.