Thực hiện nội dung Kế hoạch số 886/ĐCKS-KS ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về triển khai nhiệm vụ cấp lại giấy phép khai thác than cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) và Quyết định số 1063/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ công tác rà soát ranh giới mỏ than vùng Quảng Ninh do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì và đại diện Bộ Công Thương, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV đã cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến ngày 15/7/2008 Tổ công tác đã hoàn thành công tác rà soát ranh giới, kiểm tra thực địa (đợt 1) cho 18 mỏ/khu vực mỏ của 10 đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV.

          Qua kết quả rà soát ranh giới mỏ (đợt 1) cho thấy có một số khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng trong quá trình rà soát cần tháo gỡ như: do thiết lập từ lâu (từ năm 1992) nên phần lớn các mốc giới mỏ đã bị hỏng hoặc vùi lấp; tài liệu lưu trữ (bằng giấy) về trị số các điểm mốc theo Quyết định 481QĐ/ QLTN ngày 08 tháng 6 năm 1995 của Bộ Công nghiệp nặng (trước đây) đã bàn giao bị hư hỏng, mờ, khó đọc; các trị số về mốc giới khu vực khai trường theo dự án đã duyệt chưa thể hiện được trên bản đồ khu vực khai thác cũng như tại thực địa; nhiều mốc giới có vị trí nằm trên địa hình phức tạp, khó khăn trong việc di chuyển máy trong quá trình kiểm tra thực địa; đến nay Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chưa phê duyệt ranh giới khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản đối với các khu vực có yêu cầu về an ninh quốc phòng, văn hoá, du lịch nên chưa thể xác định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trong quá trình rà soát; việc chuẩn bị hồ sơ tài liệu trước khi kiểm tra thực địa của các đơn vị khai thác mỏ chưa thật đầy đủ.

          Để đáp ứng tiến độ, chất lượng công tác rà soát ranh giới mỏ phục vụ cho công tác triển khai cấp lại giấy phép khai thác than cho các đơn vị thành viên, ngày 08 tháng 7 năm 2008 tại Quảng Ninh, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm công tác rà soát ranh giới mỏ than (đợt 1) với sự tham gia của lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, lãnh đạo Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương), đại diện Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Tập đoàn TKV và các thành viên Tổ công tác rà soát ranh giới mỏ. Tại buổi làm việc, ngoài việc đánh giá cao kết quả đã đạt được của Tổ rà soát ranh giới mỏ, Hội nghị còn thống nhất các nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là:

          1. Tổ công tác rà soát ranh giới mỏ than cần phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, chủ động lập kế hoạch để hoàn thành việc rà soát mốc giới mỏ theo đúng thời gian, đảm bảo chất lượng; nội dung các biên bản cần thể hiện rõ các thông tin liên quan đến ranh giới mỏ của các giai đoạn đầu tư để thuận lợi cho công tác thẩm định, cấp lại giấy phép khai thác than;

           2. Tập đoàn TKV tập trung chỉ đạo các công ty trực thuộc khẩn trương chuẩn bị tốt hồ sơ ranh giới mỏ và tài liệu khác có liên quan; chủ động rà soát ranh giới mỏ và phục hồi tất các mốc giới mỏ tại thực địa theo các giai đoạn đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt Dự án đầu tư và lập, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ than vùng Quảng Ninh;

           3. Trong khi ranh giới khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản về an ninh quốc phòng, văn hoá, du lịch chưa được phê duyệt, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các Sở, Ban ngành có liên quan tạo điều kiện cung cấp thông tin liên quan đến khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản tại mỏ/khu vực mỏ cần rà soát làm căn cứ đối chiếu, xác định tại thực địa khi rà soát; đồng thời chỉ đạo để sớm có văn bản thoả thuận đối với khu vực cấp lại giấy phép khai thác than cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV theo quy định ngay sau khi hoàn thành công tác rà soát ranh giới của từng mỏ/khu vực mỏ./.

Phòng Khoáng sản, ngày 18  tháng 7 năm 2008