Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên về việc triển khai ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về sản xuất, kinh doanh than và các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nêu tại điểm b Mục 2 Thông báo số 109/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ, ngày 09 tháng 5 năm 2008 Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học - Công nghệ), Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng), Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV). Trên cơ sở nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc, ngày 12 tháng 5 năm 2008, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 886/ĐCKS-KS triển khai việc cấp lại giấy phép khai thác than cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng đã trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định thành lập “Tổ công tác rà soát ranh giới mỏ than vùng Quảng Ninh” (Tổ công tác) với đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Ninh (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh và đại diện một số Sở, Ban ngành có liên quan do Tỉnh chỉ định), Tập đoàn TKV.Sau khi Tập đoàn TKV hoàn thành công tác rà soát, chuẩn bị tài liệu, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra nội nghiệp về mức độ chính xác của bản đồ, trị số toạ độ các điểm khép góc khu vực khai thác, tài liệu kèm theo hồ sơ các mỏ than do Tập đoàn TKV thành lập trước khi Tổ công tác triển khai thực địa.

Công tác kiểm tra, rà soát ranh giới mỏ của Tổ công tác rà soát ranh giới mỏ được thực hiện theo nhiều giai đoạn, phù hợp với tiến độ hoàn thành hồ sơ xin cấp lại giấy phép khai thác than của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV. Dự kiến kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2008.

Việc cấp lại giấy phép khai thác than thực hiện theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu tại điểm b Mục 2 Thông báo số 109/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ. Để có cơ sở cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV thực hiện, ngày 12 tháng 5 ăm 2008, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Văn bản số 887/ĐCKS-KS hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp lại giấy phép than gửi Tập đoàn TKV, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV để thực hiện. Theo dự kiến, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận, thẩm định trình cấp lại giấy phép khai thác cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV theo tiến độ thực hiện hoàn thành công tác rà soát ranh giới mỏ than của Tổ công tác rà soát ranh giới mỏ và tiến độ hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại giấy phép khai thác than của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV .

Để có thể triển khai thực hiện đúng kế hoạch, dự kiến định kỳ 01 lần/01 Quý (trừ trường hợp đột xuất), Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức họp để kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác rà soát ranh giới mỏ, công tác cấp lại giấy phép khai thác và xử lý hoặc kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Việc cấp lại giấy phép khai thác than cho các đơn vị có khối lượng lớn, phải hoàn thành trong thời gian ngắn, vì vậy phải tập trung cao độ và có sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan như Bộ Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là sự chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thành viên khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Tập đoàn TKV và phối hợp chặt chẽ của các đơn vị này với Tổ công tác rà soát ranh giới mỏ để sớm hoàn thành công tác rà soát ranh giới mỏ.

Phòng Khoáng sản, ngày 13/5/2008