Triển khai thực hiện điểm b, khoản 1, Điều 9 Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được giao chủ trì xây dựng Thông tư Hướng dẫn trình tự tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư. Đến nay Tổng cục đã hoàn thành dự thảo thông tư và đang lấy ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân có liên quan về dự thảo lần thứ 3.

Theo dự thảo, Thông tư này hướng dẫn điểm b khoản 1 Điều 9 và điểm b khoản 3 Điều 9 của Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg).

Dự thảo thông này gồm 8 Điều áp dụng đối với: Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản và các cơ quan nhà nước có liên quan đến thực hiện công tác tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư; Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản và các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tại dự thảo quy định cụ thể cơ quan thường trực tổ chức xác định; Đơn vị xác định chi phí hoàn trả; Tổ chức xác định; Tổ chức thẩm định; Phê duyệt kết quả và thông báo.

Theo đó, cơ quan thường trực tổ chức xác định đối với các trường hợp sau:

(1) Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là cơ quan thường trực xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư, trình Bộ thẩm định, phê duyệt.

(2) Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực xác định chi phí đánh giá tiếm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt.

Đơn vị xác định chi phí hoàn trả là đơn vị sự nghiệp được quy định tại khoản 4 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

a) Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đơn vị xác định chi phí hoàn trả là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

b) Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Đơn vị xác định chi phí hoàn trả là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh. Trường hợp không có đơn vị sự nghiệp trực thuộc đủ năng lực, được phép thuê Đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập báo cáo xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả.

Đơn vị xác định chi phí hoàn trả thực hiện chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư theo quy định tại Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg.

Trình tự tổ chức xác định chi phí hoàn trả như sau: Thu thập số liệu, tài liệu;  Lập đề cương và dự toán tài chính chi tiết; Khảo sát thực tế; Xác nhận về thực tế hiện trạng khai thác mỏ; Thành lập Báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; Họp kỹ thuật; Hoàn thiện Báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kết quả; lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

Về tổ chức thẩm định, dự thảo Thông tư quy định rõ: Hội đồng thẩm định kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập. Thành phần Hội đồng gồm có: Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương (hoặc Bộ Xây dựng đối với trường hợp mỏ khoáng sản là vật liệu xây dựng), đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có khoáng sản khai thác. Hội đồng thẩm định cấp Bộ hoạt động theo quy chế do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Hội đồng thẩm định kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả  đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập. Thành phần Hội đồng gồm có: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đại diện của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương (hoặc Sở Xây dựng đối với trường hợp mỏ khoáng sản là vật liệu xây dựng), đại diện Ủy ban nhân dân huyện nơi có khoáng sản khai thác, cơ quan thuế cấp tỉnh. Hội đồng thẩm định cấp tỉnh hoạt động theo quy chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được mời tham dự cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả.

Về phê duyệt kết quả và thông báo, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, cơ quan thường trực tổ chức xác định thông báo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả cho các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Chi tiết nội dung dự thảo thông tư mời Quý vị xem tại đây