Ngày 15 tháng 5 năm 2012, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng chủ trì buổi họp Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư “Quy định chi tiết thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản”.

Tham gia buổi họp gồm các thành viên trong Tổ soạn thảo và Văn phòng Tổng cục.

Sau khi nghe chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày nội dung chủ yếu của Thông tư mà chủ nhiệm dự kiến xây dựng bao gồm: 23 điều và 09 phụ lục quy định toàn bộ nội dung liên quan đến thủ tục giao nộp và thẩm định các đề án, báo cáo địa chất; ý kiến phát biểu của các thành viên Tổ soạn thảo. Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng đã chỉ đạo Chủ nhiệm nhiệm vụ thu thập, tổng hợp nội dung góp ý của Tổ soạn thảo và khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư “Quy định chi tiết thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản” để sớm tổ chức Hội thảo rộng rãi.

Văn phòng Tổng cục