Ngày 30 tháng 12 năm 2011, Hội đồng thẩm định đề án của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản do Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng làm Chủ tịch đã triển khai họp thẩm định báo cáo kết quả đề án “Chế tạo bộ mẫu chuẩn đá siêu mafic, đá dolomit và quặng phóng xạ tiêu chuẩn dùng trong phân tích thí nghiệm” do Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất thực hiện.

Tham dự cuộc họp có đại diện các Vụ: Địa chất và Kế hoạch – Tài chính, lãnh đạo Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, Viện Công nghệ xạ hiếm, Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất, Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất cùng tập thể tác giả.

Mở đầu cuộc họp, Chủ nhiệm đề án trình bày tóm tắt báo cáo kết quả đề án. Tiếp theo, các thành viên tham dự cuộc họp tham gia góp ý kiến về mặt kỹ thuật và kinh tế để hoàn thiện đề án.

Cuối cùng, Hội đồng kết luận chung:

Tập thể tác giả hoàn thành nhiệm vụ được giao, Hội đồng thống nhất thông qua Báo cáo; kiến nghị tập thể tác giả chỉnh sửa lại Báo cáo theo góp ý của Hội đồng.

Thay mặt tập thể tác giả, Chủ nhiệm đề án tiếp thu góp ý của Hội đồng và hứa chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.