Ngày 18/01/2013, Cục Kiểm soát Hoạt động Khoáng sản tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013. Tham dự chỉ đạo Hội nghị và đóng góp ý kiến có Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương, Lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Theo bản báo cáo, mặc dù là một Cục mới được thành lập, nhân sự còn thiếu, nhưng Cục Kiểm soát Hoạt động Khoáng sản đã làm rất tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục, hoàn thành các đợt thanh tra về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở địa phương và việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản và huấn luyện, bồi dưỡng thêm kiến thức nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khoáng sản cho cán bộ của các Sở Tài nguyên và Môi trường.

Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2012, Cục Kiểm soát Hoạt động Khoáng sản đã được các cấp tuyên dương và khen thưởng.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của Cục Kiểm soát Hoạt động Khoáng sản

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng Tổng cục./.