Sau tập huấn, các đơn vị cần khẩn trương triển khai toàn diện hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của Lãnh đạo Tổng cục, của đơn vị và xử lý văn bản bảo đảm nhanh chóng, chính xác, chất lượng, đó là phát biểu của Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh tại Hội nghị Tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh phát biểu tại Hội nghị

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử và Kế hoạch số 06/KH-BTNMT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, từ ngày 27/9/2016 đến ngày 29/9/2016 tại trụ sở cơ quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng cho tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng cục để thực hiện xử lý văn bản và hồ sơ công việc (không mật) qua mạng thông tin điện tử.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xử lý văn bản trên môi trường mạng, Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh nêu rõ, đây là nhiệm vụ được Chính phủ xác định nhằm xây dựng Chính phủ điện tử, là việc triển khai thực hiện kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục; là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện cải cách hành chính thông qua xử lý văn bản trên môi trường mạng. Việc sử dụng phần mềm sẽ hỗ trợ việc xử lý văn bản đi - đến, lập hồ sơ công việc một cách chính xác, nhanh chóng, nâng cao trách nhiệm giải quyết văn bản, hồ sơ của từng cán bộ, công chức, viên chức; thuận lợi cho công tác tra cứu văn bản trong quá trình giải quyết công việc, việc lập báo cáo, tổng hợp và cho phép xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi khi có mạng internet đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý hành chính.  

Theo kế hoạch, kết thúc đợt tập huấn, trong tháng 11 năm 2016 các đơn vị sẽ trển khai toàn diện tại đơn vị, triển khai thử nghiệm tại đơn vị và kết nối văn bản đi - đến Tổng cục để chính thức sử dụng tại Tổng cục và tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng cục từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

Văn phòng Tổng cục./.