Chiều 28/8 tại trụ sở cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Chánh Văn phòng Tổng cục Trần Phương và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Mai Diên đã đồng chủ trì Hội nghị giao ban công tác văn phòng và tổ chức cán bộ 8 tháng đầu năm và định hướng 4 tháng cuối năm 2018.

Chánh Văn phòng Trần Phương phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo do Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Xuân Quang trình bày thì, xác định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng trong công tác tham mưu, ngay từ đầu năm, Văn phòng Tổng cục đã chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng xây dựng kế hoạch năm của đơn vị, cụ thể hóa nhiệm vụ đến từng bộ phận, từng cá nhân theo tháng, tuần.

Bằng phương pháp chỉ đạo, điều hành làm việc theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Văn phòng 8 tháng đầu năm 2018 cho thấy các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ lãnh đạo đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng được nâng lên; công tác phối hợp giữa các bộ phận, cá nhân nhịp nhàng hơn; tổ chức, công tác tham mưu ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Công tác văn thư - lưu trữ, ứng dụng CNTT được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định. Trong ứng dụng CNTT, Văn phòng đã tham mưu các nội dung, kế hoạch thực hiện bám sát định hướng phát triển CNTT chung, đồng thời chủ động tham mưu đề xuất đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng cho Tổng cục, đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ ứng dụng CNTT; tiếp tục giúp các cấp lãnh đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác ứng dụng CNTT của các đơn vị;…

Ngoài ra, công tác văn phòng của Tổng cục còn thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ, như: quản lý tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên; mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, vật tư văn phòng phẩm; đảm bảo các hoạt động thông suốt về quản lý điều vận ô tô phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của Tổng cục;…

Tuy nhiên, công tác văn phòng còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn: số lượng cán bộ làm công tác văn phòng chưa đáp ứng nhiệm vụ được giao, có bộ phận còn thiếu biên chế, trong khi đó khối lượng công việc lại rất lớn dẫn đến tình trạng cán bộ hầu hết đều làm việc quá tải; việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động chưa được thực hiện thường xuyên; đời sống cán bộ gặp nhiều khó khăn;…

Định hướng cho công tác 4 tháng cuối năm 2018, Văn phòng Tổng cục và Vụ Tổ chức cán bộ sẽ phối hợp với Văn phòng và phòng Tổ chức hành chính các đơn vị tập trung khắc phục những vấn đề tồn tại nêu trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác văn phòng tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục; định kỳ hàng quý tổ chức hội nghị giao ban cán bộ làm công tác văn phòng để trao đổi nghiệp vụ, kịp thời chấn chỉnh những khiếm khuyết, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác văn phòng; tăng cường đào tạo và tự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác văn phòng, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tin học, ngoại ngữ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc trong Tổng cục. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đại diện văn phòng và tổ chức cán bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục đều thống nhất các kết quả trong công tác văn phòng mà Tổng cục đã đạt được, tuy nhiên, các đại biểu nhấn mạnh về các khó khăn chung của công tác văn phòng, như: lực lượng cán bộ làm công tác văn phòng còn hạn chế; công tác văn phòng chưa thực sự được quan tâm ở nhiều đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng không được triển khai thường xuyên;…

Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị cũng đã được bà Nguyễn Thị Mai Diên giải đáp các khúc mắc và hướng dẫn các nội dung liên quan trong công tác tổ chức cán bộ.


Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, chúc mừng và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 8 tháng đầu năm của Văn phòng và Vụ Tổ chức cán bộ. Phó Tổng Cục trưởng cho biết thêm, trong những năm qua, công tác văn phòng tại Tổng cục đã dần cải thiện cả về mặt chất và lượng; các cán bộ làm công tác văn phòng đã luôn cố gắng hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về định hướng công tác văn phòng trong những tháng cuối năm, Phó Tổng Cục trưởng chỉ đạo:

Một là, Văn phòng phải luôn luôn là đầu mối tham mưu, tổng hợp, tiếp tục phát huy tốt công tác theo dõi tiến độ xử lý công việc.

Hai là, các hồ sơ làm việc tại văn phòng cần phân công, phân mảng theo nhiệm vụ Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương; Lãnh đạo Văn phòng cần tìm tòi, bổ sung thêm đội ngũ làm công tác tham mưu, tổng hợp; đẩy mạnh công tác đào tạo hoặc tự đào tạo nghiệp vụ chuyên môn văn phòng; tăng cường và hoàn thiện công tác lưu trữ tại từng đơn vị, từng bộ phận…

Ba là, ứng dụng hiệu quả CNTT, giảm thiểu áp lực, sáng tạo trong công tác văn phòng, trong đó, ứng dụng CNTT cần tăng cương áp dụng từ từng cán bộ.

Bốn là, Văn phòng là đầu mối rà soát các TTHC để hoàn thành đúng tiến độ, trong đó có một số TTHC đã được áp dụng thành DVC TT mức độ 3. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá cải cách TTHC.

Năm là, công tác cán bộ phải lấy “con người” làm gốc, môi trường làm việc phải tạo hứng khởi cho người lao động cống hiến, “chống ì” và duy trì đam mê. Đội ngũ người làm công tác cán bộ phải nắm vững nghiệp vụ, chuyên môn và nêu cao tính chuẩn mực nhân cách.

Nhân dịp 73 năm ngày truyền thống cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức cán bộ, Phó Tổng Cục trưởng cũng đã gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong lĩnh vực văn phòng và tổ chức hành chính tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng Tổng cục./.