Ngày 12 tháng 02 năm 2019, Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức lao động triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Vĩnh KiênPhó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng cục cùng đại diện lãnh đạo các Vụ và Văn phòng Đảng ủy.

        Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019. Trong năm 2018, Liên đoàn được giao 07 nhiệm vụ (bao gồm: 03 địa chất, 04 sự nghiệp môi trường, 01 nhiệm vụ bảo quả tài liệu mẫu vật địa chất và 01 nhiệm vụ chi sửa chữa tài sản) và phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ với các đơn vị liên quan. Với sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ viên chức và người lao động; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là phối hợp thi công đề án “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Năm Giang, tỉnh Quảng Nam”, kết quả đã nâng cấp trữ lượng tài nguyên quặng urani cấp 122 + 222 + 333 toàn đề án 5806 tấn (trong đó trữ lượng cấp 122 là 4471 tấn).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đã đạt được về hiệu quả cũng như chất lượng tiến độ góp phần ổn định việc làm và thu nhập (ở mức cao trong Tổng cục) cho cán bộ, viên chức và người lao động trong năm 2018.

        Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Phó Tổng Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thành lập trên cơ sở kết quả đạt được năm 2018, tình hình thực tế và đề nghị Liên đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

        1. Tập trung xây dựng báo cáo tổng kết đề án “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Năm Giang, tỉnh Quảng Nam” trên cơ sở đó đề xuất mở mới nhiệm vụ thăm dò quặng urani khu bồn trũng Nông Sơn.

        2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án quan trắc môi trường; đề xuất xây dựng định mức - đơn giá và tăng cường năng lực thiết bị quan trắc môi trường phóng xạ.

        3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các nhiệm vụ, đề án địa chất (cả vốn ngân sách và vốn xã hội hóa) đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

        4. Tiếp tục mở rộng quan hệ, phối hợp với các đơn vị liên quan để mở thêm các hợp đồng dịch vụ nhằm nâng cáo đời sống cán bộ, viên chức và người lao động Liên đoàn.

       5. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại và đào tạo tại chỗ độ ngũ cán bộ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ để có thể đáp yêu cầu trước mắt cũng như những năm tiếp theo. Đồng thời có những chính sách hợp lý để giữ chân cán bộ kỹ thuật đặc biệt là đội ngũ cán bội trẻ.

Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Phó Tổng Cục trưởng đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Liên đoàn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019./.  

Văn phòng Tổng cục, ngày 12/02/2019.