Ngày 06 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở cơ quan, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và triển khai kế hoạch năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh; đại diện các Vụ: Địa chất, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ, Văn phòng Tổng cục, Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn.

Hội nghị đã nghe báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018” do Phó Liên Đoàn trưởng Nguyễn Công Thuận trình bày. Trong năm 2017, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc được giao chủ trì thực hiện 02 đề án đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000; 02 đề án đánh giá khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn, 01 đề tài khoa học và công nghệ, tiếp tục hoàn thiện và trình phê duyệt 04 đề án thành phần thuộc đề án Chính phủ “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”. Tổng vốn ngân sách nhà nước giao là 16,080 tỷ đồng. Cho đến nay các nhiệm vụ đã được Liên đoàn hoàn thành và đạt 100% kế hoạch giao. Tổng thu nhập bình quân của người lao động trong Liên đoàn ước đạt 8,5 triệu đồng/tháng.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu các đại biểu tham dự. Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh đã biểu dương tình thần hăng say làm việc và ghi nhận, đánh giá cáo mức độ hoàn thành các nhiệm vụ tạo điều kiên cải thiện đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động và yêu cầu Liên đoàn  trong năm 2018 thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra địa chất và khoáng sản và các dịch vụ địa chất.

2. Chuẩn bị bố trí nhân lực để triển khai các đề án thành phần thuộc đề án Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

3. Đẩy mạnh giám sát thi công các đề án chất lượng và có hiệu quả. Nâng cao trình độ chuyên môn để ký các hợp đồng dịch vụ có giá trị cao hơn.

4. Sắp xếp lại bộ máy Liên đoàn theo chức năng, nhiệm vụ mới của Tổng cục được quy định tại Quyết định số 48/2017/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nâng cao năng lực điều hành của Lãnh đạo đơn vị.

5. Xây dựng quy hoạch thăm dò khoáng sản, nhất là các đề án phối hợp làm việc với địa phương phù hợp với Luật Khoáng sản và pháp luật khác có liên quan để nâng cao uy tín tại địa phương.

6. Triển khai thực hiện đồng bộ phần miền hồ sơ công việc, nâng cao áp dụng Quy trình ISO 9001-2008 tại Liên đoàn.

Cũng tại Hội nghị, nhân dịp Xuân Mậu Tuất sắp tới thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh chúc toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Liên đoàn luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

                     Văn phòng Tổng cục./.