Ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở cơ quan, Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và triển khai kế hoạch năm 2018. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên; đại diện các Vụ: Địa chất, Chính sách và Pháp chế, Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ, Văn phòng Tổng cục, Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn.

Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018” do Liên Đoàn trưởng Nguyễn Trường Giang trình bày. Trong năm 2017, Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm được giao chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ địa chất, 02 nhiệm vụ sự nghiệp môi trường, 01 nhiệm vụ bảo quản tài liệu mẫu vật địa chất; tham gia 01 nhiệm vụ đánh giá môi trường và 04 hạng mục gia công, phân tích mẫu thuộc các nhiệm vụ địa chất do các đơn vị bạn chủ trì; thực hiện 03 nhiệm vụ điều tra, đánh giá khoáng sản góp vốn của doanh nghiệp theo Thông tư Liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014. Tổng vốn ngân sách nhà nước giao là 46, 402 tỷ đồng. Cho đến nay các nhiệm vụ đã được Liên đoàn hoàn thành và đạt 100% kế hoạch giao. Tổng thu nhập bình quân của người lao động trong Liên đoàn ước đạt 12,5 triệu đồng/tháng.

Liên Đoàn trưởng Nguyễn Trường Giang phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu các đại biểu tham dự. Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã biểu dương tình thần hăng say làm việc và ghi nhận, đánh giá cáo mức độ hoàn thành các nhiệm vụ tạo điều kiên cải thiện đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động và yêu cầu Liên đoàn  trong năm 2018 thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác nghiệm thu của Hội đồng cấp cơ sở (phương thức, trình tự, thủ tục thanh toán các đề án địa chất) và đơn vị sẽ là đơn vị tiên phong trong công tác thực hiện nhiệm vụ này.

2. Chuẩn bị bố trí nhân lực để triển khai đề án Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

3. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ cho các cán bộ, viên chức của Liên đoàn.

4. Sắp xếp lại bộ máy Liên đoàn theo chức năng, nhiệm vụ mới của Tổng cục được quy định tại Quyết định số 48/2017/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Chuẩn bị xây dựng và trình dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho Liên đoàn trong năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, nhân dịp Xuân Mậu Tuất sắp tới thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng chúc toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Liên đoàn luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

                     Văn phòng Tổng cục./.