Ngày 04 tháng 01 năm 2013, Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Hội nghị: Ban chấp hành Đảng ủy mở rộng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Tổng kết công tác Đảng năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Vũ Đình Sinh - Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Đỗ Thị Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách, Đảng ủy - Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Hội nghị: Ban chấp hành Đảng ủy mở rộng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Hội nghị đã nghe và sau đó tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chí Vũ Đình Sinh đã nhất trí và đánh giá cao Báo cáo Tổng kết công tác đảng năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và đề nghị Đảng ủy Tổng cục tiếp tục duy trì và phát huy các thành tích đã đạt được.

Với những kết quả trong năm 2012, Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã Quyết định khen thưởng cho 19 tổ chức và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thay mặt Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn – Bí thư Đảng ủy kết luận 10 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2013 gồm:

- Tiếp tục triển khai đưa Luật Khoáng sản năm 2010 vào cuộc sống. Xây dựng hoàn chỉnh các văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật;

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động khoáng sản;

- Triển khai quyết liệt công tác quản lý kinh tế về địa chất, khoáng sản, tập trung chủ yếu vào việc tính tiền cấp quyền, đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Cải cách qui trình khai thác khoáng sản, thẩm định hồ sơ trong cấp phép hoạt động khoáng sản;

- Tiếp tục hoàn thiện công tác bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan Tổng cục và các đơn vị trực thuộc, chú trọng đến cán bộ có tâm, có tài để phát triển Ngành trong tương lai;

- Tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 Khóa XI cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng;

- Coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong các toàn Đảng bộ;

- Tăng cường công tác lãnh đạo các Đoàn thể để các tổ chức này là cánh tay đắc lực của Đảng;

- Duy trì, đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế trong lĩnh vực địa chất khoáng sản.

Hội nghị: Ban chấp hành Đảng ủy mở rộng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng Tổng cục.