Ngày 24/8, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản việt Nam. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Vĩnh kiên, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của Khối Cơ quan Tổng cục, Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản và Tạp chí Địa chất.

Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục phát biểu khai mạc Hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi của 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Bùi Vĩnh Kiên nhấn mạnh toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của khối Cơ quan Tổng cục và Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản cần nhận thức và nắm vững đầy đủ các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, triển khai thực hiện tốt trong cơ quan đơn vị và trong mỗi vị trí công tác của mình.
 

Văn phòng Tổng cục./.