Cụ thể, đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng khác tại khu vực Cổng Khánh, phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) đã cấp cho doanh nghiệp tư nhân Hồng Thủy theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 3319/GP-UBND ngày 26/10/2013. Diện tích đóng cửa khai trường là 0,8ha.

Đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng tại khu vực Cổng Khánh (phường Đậu Liêu - thị xã Hồng Lĩnh) đã cấp cho Công ty Cổ phần Phú Hoàng theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 3025/GP-UBND ngày 26/9/2013. Diện tích đóng cửa khai trường là 0,9ha.

Đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp khu vực đồi Mụ U (xã Thượng Lộc-huyện Can Lộc) đã cấp cho Công ty TNHH Bình Minh (nay là Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 09/GP-UBND ngày 4/01/2021. Diện tích đóng cửa khai trường là 1,2ha.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng quy định rõ việc giao đất (thu hồi) cho địa phương để quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác. Theo đó, tỉnh giao 3 doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực có diện tích theo Giấy phép để các địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

UBND các địa phương nêu trên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ khu vực khai thác đã kết thúc, đóng cửa mỏ; giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường và cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện và tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan theo đúng quy định.

Theo Cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường