Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (các Công văn: số 3016/BTNMT-ĐCKS ngày 05 tháng 6 năm 2020 và số 2463/BTNMT-ĐCKS ngày 07 tháng 5 năm 2020) về việc bổ sung mỏ đá ốp lát Lèn Chu, tỉnh Nghệ An vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

          1. Đồng ý đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên về việc bổ sung khu vực đá ốp lát Lèn Chu, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (diện tích 45,69 ha) vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường và điều chỉnh quy hoạch thăm dò từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020.

          2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác khu vực đá ốp lát nêu trên theo quy định./.

Các tệp gắn kèm: