Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 572/BTNMT-ĐCKS ngày 07 tháng 02 năm 2020); ý kiến Bộ Công Thương (Công văn số 1543/BCT-CN ngày 05 tháng 3 năm 2020) về việc bổ sung khu vực nước khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

             1. Đồng ý bổ sung khu vực nước khoáng Mỹ Lâm, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên.

             2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác nước khoáng nóng tại khu vực nêu trên theo quy định./.

                                                                                                                Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam .